facebook

Zespół

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Prof. zw. dr hab. Lidią Zacharko – pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Śląskim, radcą prawnym, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Autorką ponad 140 publikacji z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego materialnego, działalności gospodarczej samorządu terytorialnego oraz organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.

Prof. zw. dr hab. Jolantą Blicharz – pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, osoba współpracująca z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu prawa fundacyjnego i prawa o stowarzyszeniach. Specjalizuje się w zagadnieniach sektora publicznego i pozarządowego oraz sektora tzw. nowej ekonomii społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych, recenzji, ekspertyz, komentarzy do ustaw oraz ponad 30 recenzji wydawniczych. Współautorka podręcznika „Prawo administracyjne”, wyróżnionego nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Dr Jarosławem Janasem – adwokatem, który przez lata nabywał swoje cenne doświadczenie pełniąc funkcje kierownicze w kancelariach adwokackich i kancelariach radców prawnych. Obszar jego zainteresowań koncentruje się wokół prawa cywilnego (m.in. rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, gospodarczego, autorskiego, sporów majątkowych, nieruchomości, odszkodowań), karnego (w tym karnoskarbowego) i administracyjnego (w tym sądowoadministracyjnego).

Dr hab. Marcinem Janikiem - adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorem ponad 50 publikacji naukowych. W swoje pracy naukowej koncentruje się na policyjnej funkcji administracji . Osobnym obszarem poczynań i peregrynacji naukowych jest problematyka dóbr publicznych.

Dr hab. prof. UŚ Radosław Koper – profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik Katedry Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Jest uznanym i cenionym w kraju specjalistą w zakresie procesu karnego i prawa prasowego. Autor ponad 60 prac o charakterze naukowym i dydaktycznym opublikowanych w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych. W swoich publikacjach omawia m.in. zagadnienia dotyczące ochrony praw człowieka w procesie karnym, konsensualnych metod rozstrzygania sporów prawnokarnych, dowodów w postępowaniu karnym oraz prawnych uwarunkowań funkcjonowania mediów.
adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 29
( budynek B - lok. 1)
50-011 Wrocław

tel.: +48 662 282 989

e-mail:
biuro@kancelaria-zacharko.pl
NIP 7532441168
REGON 365335628
BANK PL ING 84 1050 1490 1000 0092 3073 3702