facebook

Prawo umów

Doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i osoby prawne, jak również jednostki nieposiadające osobowości prawnej, sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych skomplikowanych pod względem prawnym, jak również wzorów umów typowych, problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron umów, uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Prawo gospodarcze i handlowe

Tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, nabywanie przedsiębiorstw, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence.

Windykacja

Obsługa nieograniczonej liczby spraw, szybkie i skuteczne rozpoznanie sytuacji majątkowej dłużnika, gwarancja prowadzenia postępowań zgodnie z prawem oraz przy uwzględnieniu specyfiki działalności klienta eliminujące ryzyko utraty reputacji.

Spory sądowe, postępowanie administracyjne i arbitraż gospodarczy

Opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi i w międzynarodowym arbitrażu handlowym, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi.

Prawo podatkowe

- sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
- udzielanie porad prawnych w wyżej wymienionym zakresie,
- reprezentacja Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami

Prawo karne

Reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika, oskarżyciela posiłkowego jak i również powoda cywilnego, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Odszkodowania

W imieniu Klientów dochodzimy roszczeń z tytułu m.in.:
- odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu w wypadku samochodowym, wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy,
- odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej,
- zadośćuczynienia,
- renty,
- utraconych zarobków,
- utraconych korzyści,
- zwrotu kosztów pogrzebu,
- odszkodowania za uszkodzony lub skradziony pojazd,
- odszkodowania za zniszczone mienie.

Prawo rodzinne i opiekuncze

Doradztwo i reprezentacja w sprawach:
- o rozwód i separację
- małżeńskich ustrojów majątkowych
- podziału majątku
- o władzę rodzicielską i alimenty

Prawo konsumenckie

Świadczymy kompleksową obsługę prawną obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających  w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów. Dotyczy to w szczególności kwestii oceny umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych. Analiza dotyczy także aspektu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, zarówno w kontekście spraw prowadzonych w tym przedmiocie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i spraw indywidualnych, które z tego tytułu mogą być wytoczone przedsiębiorcom przez konsumentów. 

Prawo zamówień publicznych

Oferujemy przygotowanie dokumentacji: ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, protokoły, odwołania, protesty, skargi, zapytania. Doradztwo na rzecz Zamawiających i Wykonawców (oferentów) w zakresie prawa zamówień publicznych. Reprezentujemy Klientów przed KIO oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.
adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 29
( budynek B - lok. 1)
50-011 Wrocław

tel.: +48 662 282 989

e-mail:
biuro@kancelaria-zacharko.pl
NIP 7532441168
REGON 365335628
BANK PL ING 84 1050 1490 1000 0092 3073 3702