Najem okazjonalny lokalu – mniej zmartwień dla Wynajmującego.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Jest to umowa najmu lokalu mieszkalnego – służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Forma – umowa bezwględnie musi zostać zawarta na piśmie.

Kto może być Stroną takiej umowy?

Umowa może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy właścicielem lokalu – Wynajmującym ( będącym osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali), a Najemcą – najem prywatny.

Dlaczego warto?

Umowa najmu okazjonalnego w sposób szczególny zabezpiecza interesy wynajmującego. Pozwala szybko i sprawnie pozbyć się najemcy z lokalu po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy bez konieczności prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego, mającego na celu uzyskanie wyroku o eksmisję. Wynajmujący nie ma również obowiązku zapewnienia Najemcy lokalu zamiennego.

Jakie są niezbędne elementy ( załączniki) umowy?

  • Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
  • Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać ( zgodnie ze wskazaniem najemcy) o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy i osób z nim zamieszkujących ( na żądanie wynajmującego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym).

Kaucja

Zawarcie umowy może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

Jaka jest maksymalna wysokość kaucji?

Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal.

Wymagane zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Właściciel ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Najemca ma prawo żądać przedstawienia potwierdzenia takiego zgłoszenia.

Ryczałt, czy podatek na zasadach ogólnych?

Ryczałt:

  • stawka 8,5% od uzyskanych przychodów z najmu,
  • koniecznie jest zawiadomienie na piśmie naczelnika US o wyborze metody opodatkowania ( do 20. dnia miesiąca, w którym właściciel osiągnął pierwszy przychód z najmu),

Podatek na zasadach ogólnych:

  • 18% lub 32% całkowitego dochodu (obejmującego także dochód z innych źródeł),
  • najbardziej opłacalny wybór dla właścicieli mieszkań, którzy przeprowadzali remont – można wtedy wliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.

 

Jak pozbyć się Najemcy, który po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy dobrowolnie nie opuści lokalu?

W takiej sytuacji właściciel doręcza Najemcy żądanie opróżnienia lokalu, w którym wyznacza Najemcy i osobom z nim zamieszkującym termin ( nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia) do opróżnienia lokalu.

Po bezskutecznym upływie terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu przewidującemu dobrowolne poddanie się egzekucji przez Najemcę. Po nadaniu klauzuli przez Sąd, należy udać się do komornika, który przeprowadzi eksmisję.

 

Kancelaria Prawna Adrian Zacharko.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r., tj. z dnia 8 września 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1610).

Stan prawny na dzień: 30 marca 2018 r.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej szczegółów zapraszam do kontaktu:

• przy pomocy formularza porad prawnych on-line „E-prawnik 24h” ( link poniżej)

• http://www.kancelaria-zacharko.pl/porady-online.php

• telefonicznego – +48 662 282 989.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *