Kara grzywny. Czy można uniknąć jej zapłaty?

Czym jest kara grzywny?

Kara grzywny, czyli sankcja pieniężna jest najczęściej stosowaną i podstawową karą. O jej dominującej roli przesądza obowiązująca w polskim prawie zasada prymatu kar wolnościowych nad karą pozbawienia wolności.

Za co grozi kara grzywny?

Stanowi ona karę kryminalną za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenie skarbowe. Może być także środkiem przymusu (w procedurze cywilnej czy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Jaka jest jej wysokość?

Grzywnę za przestępstwa wymierza się w stawkach dziennych – od 10 do 540. Stawka dzienna wynosi od 10 do 2000 zł, przy czym ustalając jej wysokość sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Za przestępstwa skarbowe sąd wymierza grzywnę w stawkach dziennych – od 10 do 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć nie więcej niż 200 stawek, chyba że Kodeks karny skarbowy przewiduje dolegliwość łagodniejszą. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani przekraczać jej czterystukrotności.

Za wykroczenia i wykroczenia skarbowe wymierza się grzywnę kwotowo, stosując podobne zasady, jak w przypadku przestępstw i przestępstw skarbowych. W sprawach o wykroczenia sąd może orzec od 20 zł do 5000 zł. W postępowaniu mandatowym grzywna za wykroczenia wynosi do 500 zł. Wyjątkowo w tym postępowaniu można ukarać grzywną do 1000 zł sprawcę, który popełnił co najmniej dwa wykroczenia.

Jaki jest termin na jej zapłatę?

A ) nałożonej w postępowaniu mandatowym

7 dni od momentu otrzymania mandatu.

B) nałożonej na podstawie wyroku sądu

30 dni od daty wezwania przez sąd do jej uiszczenia.

Jakie są skutki niezapłacenia kary grzywny? 

A ) nałożonej w postępowaniu mandatowym

Egzekucja należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego odbywa się na podstawie prawomocnego mandatu. Zastosowanie mają tu przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

B) nałożonej na podstawie wyroku sądu

Sąd ściągnie grzywnę w drodze egzekucji ( wiąże się to z dodatkowymi kosztami).

Co jeśli nie pracuję i nie posiadam majątku?

W sytuacji, gdy egzekucja okaże się bezskuteczna sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną.

Ile trwają prace społeczne?

Najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące.

Co jeśli nie zgodzę się na wykonywanie prac społecznie użytecznych, czy też będę się uchylał od ich wykonywania?

W takiej sytuacji sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu.

Ile czasu może trwać taki areszt i jak się go oblicza?

Sąd zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych.

Kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

Czy w trakcie wykonywania zastępczej kary aresztu sprawca może się od niej uwolnić?

Tak, w każdym czasie sprawca może być uwolniony od kary aresztu przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.

Czy istnieje możliwość zapłaty grzywny w ratach?

Tak, kodeks karny wykonawczy dopuszcza możliwość rozłożenia grzywny na raty w sytuacji, gdy natychmiastowe wykonanie grzywny powodowałoby ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny.

Kiedy grzywna może zostać umorzona?

Jeśli skazany nie uiści grzywny z przyczyn od niego niezależnych, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach grzywnę umorzyć w części, wyjątkowo w całości.

Kancelaria Prawna Adrian Zacharko.

 

Podstawa prawna:

  • Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557),
  • Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 88, poz. 553),
  • Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. ( Dz. U. Nr 12, poz. 114),
  • Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. ( Dz. U. Nr 83, poz. 930).

Stan prawny na dzień 7 listopada 2017 r.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej szczegółów zapraszam do kontaktu

 

One thought on “Kara grzywny. Czy można uniknąć jej zapłaty?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *