Skarga pauliańska – sposób na dłużnika wyzbywającego się majątku.

Czym jest skarga pauliańska i kiedy można z niej skorzystać?

Jest to instytucja prawna, która zapewnia wierzycielowi ochronę przed celowym wyzbywaniem się majątku przez dłużnika w celu uniknięcia odpowiedzialności ( doprowadzenie do niewypłacalności lub jej powiększenia). M.in. chodzi o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku (np. nieruchomości, pojazdów) na żonę, dzieci, znajomych itd. To „przepisanie” ma charakter fikcyjny, a jego jedynym celem jest uniknięcie ryzyka skierowania przez wierzyciela egzekucji komorniczej do określonych składników majątku dłużnika.

Jakie są przesłanki do zastosowania skargi pauliańskiej?

1) dłużnik dokonał czynności prawnej ( np. darowizny samochodu na syna),

2) czynność prawna doprowadziła do pokrzywdzenia wierzycieli ( wspólnik stał się niewypłacalny, czy też zwiększył się stopień jego niewypłacalności),

3) osoba trzecia uzyskała na skutek tej czynności korzyść majątkową,

  • jeżeli osobą, która uzyskała korzyść majątkową jest osoba będąca w bliskim stosunku z dłużnikiem, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  • taka sama sytuacja istniej, gdy korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych.

4) dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,

5) osoba trzecia, która uzyskała korzyść wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o tym, że dłużnik działa na szkodę swoich wierzycieli.

  • w przypadku, gdy osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie ( np. umowa darowizny) wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

UWAGA! Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie tzn. wszystkie łącznie.

Jak to wygląda w praktyce?

Wierzyciel wytacza przeciwko dłużnikowi powództwo o uznanie określonej czynności prawnej za bezskuteczną względem powoda ( wierzyciela) – jest to element obligatoryjny pozwu.

W pozwie warto również zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia np. poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. W takim wypadku należy także złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, dotyczącego zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego na podstawie wyroku możliwe jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Co z wierzycielami przyszłymi?

Przyszli wierzyciele również mogą skorzystać ze skargi pauliańskiej. Z tą jednak różnicą, że jeżeli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała.

Jaki jest termin na skorzystanie ze skargi pauliańskiej?

Wierzyciel musi wnieść pozew lub podnieść zarzut w terminie zawitym 5 lat od daty dokonania czynności prawnej przez dłużnika, w przeciwnym razie uprawnienie wygasa.

 

Kancelaria Prawna Adrian Zacharko.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej szczegółów zapraszam do kontaktu

Stan prawny na dzień 3 października 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *